นางนงลักษณ์ เย็นสุข
ตำแหน่งครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

ประวัติการศึกษา

          » ประถมศึกษา  โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย จังหวัดชัยนาท
          » มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
          » มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
          » ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
          » ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
          » ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สาขาวิชาบริการศึกษา (ศษ.ม.)ประวัติการทำงาน
รับราชการครูปี 2552 – ปัจจุบัน
          » ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
          » ตำแหน่ง ครู อันดับคศ.1  โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
          » ตำแหน่ง ครู อันดับคศ.2  โรงเรียนวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์  จังหวัดชัยนาท
รางวัลที่ได้รับการยกย่อง
          » ปี 2560 ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับจังหวัด จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 67
          » ปี 2560 ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันการสร้างเกมการสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับจังหวัด จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 67
          » ปี 2560 ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับจังหวัด จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 67
          » ปี 2560 ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4- ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับจังหวัด จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 67
          » ปี 2559 ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4- ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 จังหวัดจันทบุรี
          » ปี 2559 ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 จังหวัดชัยนาท
          » ปี 2559 ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 จังหวัดชัยนาท
          » ปี 2559 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 จังหวัดชัยนาท
          » ปี 2559 ได้รับการยกย่องเป็นครูดีมีมาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
          » ปี 2559 ได้รับการยกย่องเป็นครูผู้พัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเอง(ID-Plan) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
          » ปี 2559 รับรางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
          » ปี 2558 ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” คุรุสภา

ความสามารถ 
          » ปี 2560 กรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับจังหวัด จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 67
          » ปี 2560 กรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับจังหวัด จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 67
          » ปี 2560 กรรมการตัดสินการแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท TextEditor ระดับชั้นม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับจังหวัด จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 67
          » ปี 2559 กรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
          » ปี 2559 กรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
          » ปี 2559 กรรมการตัดสินการแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท TextEditor ระดับชั้นม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66


เมนู

หน้าหลัก
»คำแนะนำการใช้บทเรียน
»คำอธิบายรายวิชา
»แบบทดสอบก่อนเรียน
»แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 1 รู้จักกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

»จุดประสงค์การเรียนรู้
»แบบทดสอบก่อนเรียน

»»1.1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคืออะไร

»»1.2 ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

»»1.3 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

»แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 2 ข้อมูลและสารสนเทศ

»จุดประสงค์การเรียนรู้
»แบบทดสอบก่อนเรียน

»»2.1 ข้อมูลและสารสนเทศ

»»2.2 ประเภทของข้อมูล

»»2.3 วิธีการประมวลผลข้อมูล

»»2.4 การจัดการสารสนเทศ

»»2.5 ระดับของสารสนเทศ

»แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 3 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์

»จุดประสงค์การเรียนรู้
»แบบทดสอบก่อนเรียน
»»3.1 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

»»3.2 หน่วยรับข้อมูล

»»3.3 หน่วยประมวลผลกลาง

»»3.4 หน่วยความจำหลัก

»»3.5 หน่วยแสดงผล

»»3.6 หน่วยความจำรอง

»»3.7 บทบาทของคอมพิวเตอร์

»»3.8 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

»แบบทดสอบหลังเรียน

»แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
»ผู้จัดทำ

ครูนงลักษณ์ เย็นสุข

บทเรียนที่ได้รับความสนใจมากสุด

ติดต่อครูนงลักษณ์

Name

Email *

Message *

ยอดเข้าชม