บทเรียนออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
มีทั้งหมด 3 หน่วยการเรียนรู้ คือ

          หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รู้จักกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
          หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ข้อมูลและสารสนเทศ
          หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

วิธีการเรียนศึกษาบทเรียนออนไลน์ ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

          1. ศึกษาคำชี้แจงในเว็บเพจ “แนะนำการใช้บทเรียน” ให้เข้าใจ
          2. กำหนดให้นักเรียนทำการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด คำอธิบายรายวิชา
          3. เข้าสู่บทเรียนออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
          4. นักเรียนทำ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ แล้วบันทึกคะแนนที่ได้
          5. จากนั้นนักเรียนศึกษาตั้งแต่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โดยเริ่มศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้
          6. นักเรียนทำ แบบทดสอบก่อนเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
          7. นักเรียนศึกษาเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
          8. เมื่อศึกษาเนื้อหาแล้ว คลิกเมนู แบบฝึกหัด เพื่อนักเรียนต้องทำแบบฝึกหัดส่งครู
          9. เมื่อศึกษาครบถ้วนแล้ว ให้ทำ แบบทดสอบหลังเรียน ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
        10. จากนั้นนักเรียนศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ตามลำดับ ซึ่งในการศึกษาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ จะปฏิบัติเหมือนกับหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
        11. เมื่อศึกษาและทำแบบฝึกหัดครบแล้ว ให้ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน จำนวน 30 ข้อ แล้วบันทึกคะแนนส่งครู

เมนู

หน้าหลัก
»คำแนะนำการใช้บทเรียน
»คำอธิบายรายวิชา
»แบบทดสอบก่อนเรียน
»แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 1 รู้จักกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

»จุดประสงค์การเรียนรู้
»แบบทดสอบก่อนเรียน

»»1.1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคืออะไร

»»1.2 ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

»»1.3 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

»แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 2 ข้อมูลและสารสนเทศ

»จุดประสงค์การเรียนรู้
»แบบทดสอบก่อนเรียน

»»2.1 ข้อมูลและสารสนเทศ

»»2.2 ประเภทของข้อมูล

»»2.3 วิธีการประมวลผลข้อมูล

»»2.4 การจัดการสารสนเทศ

»»2.5 ระดับของสารสนเทศ

»แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 3 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์

»จุดประสงค์การเรียนรู้
»แบบทดสอบก่อนเรียน
»»3.1 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

»»3.2 หน่วยรับข้อมูล

»»3.3 หน่วยประมวลผลกลาง

»»3.4 หน่วยความจำหลัก

»»3.5 หน่วยแสดงผล

»»3.6 หน่วยความจำรอง

»»3.7 บทบาทของคอมพิวเตอร์

»»3.8 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

»แบบทดสอบหลังเรียน

»แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
»ผู้จัดทำ

ครูนงลักษณ์ เย็นสุข

บทเรียนที่ได้รับความสนใจมากสุด

ติดต่อครูนงลักษณ์

Name

Email *

Message *

ยอดเข้าชม