จุดประสงค์การเรียนรู้
          1. อธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้
          2. อธิบายลักษณะและหน้าที่ของหน่วยรับข้อมูลได้
          3. อธิบายลักษณะและหน้าที่ของหน่วยประมวลผลกลางได้
          4. อธิบายลักษณะและหน้าที่ของหน่วยความจำหลักได้
          5. อธิบายลักษณะและหน้าที่ของหน่วยแสดงผลได้
          6. อธิบายลักษณะและหน้าที่ของหน่วยความจำรองได้
          7. อธิบายบทบาทสำคัญของการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในระบบการทำงานต่างๆ ได้
          8. อธิบายประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ได้

     แบบทดสอบก่อนเรียน

         บทเรียน
          3.1 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
          3.2 หน่วยรับข้อมูล
          3.3 หน่วยประมวลผลกลาง
          3.4 หน่วยความจำหลัก
          3.5 หน่วยแสดงผล
          3.6 หน่วยความจำสำรอง
          3.7 บทบาทของคอมพิวเตอร์
          3.8 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

    แบบทดสอบหลังเรียน

วิดิโอสรุปเนื้อหาบทเรียน

เมนู

หน้าหลัก
»คำแนะนำการใช้บทเรียน
»คำอธิบายรายวิชา
»แบบทดสอบก่อนเรียน
»แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 1 รู้จักกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

»จุดประสงค์การเรียนรู้
»แบบทดสอบก่อนเรียน

»»1.1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคืออะไร

»»1.2 ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

»»1.3 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

»แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 2 ข้อมูลและสารสนเทศ

»จุดประสงค์การเรียนรู้
»แบบทดสอบก่อนเรียน

»»2.1 ข้อมูลและสารสนเทศ

»»2.2 ประเภทของข้อมูล

»»2.3 วิธีการประมวลผลข้อมูล

»»2.4 การจัดการสารสนเทศ

»»2.5 ระดับของสารสนเทศ

»แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 3 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์

»จุดประสงค์การเรียนรู้
»แบบทดสอบก่อนเรียน
»»3.1 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

»»3.2 หน่วยรับข้อมูล

»»3.3 หน่วยประมวลผลกลาง

»»3.4 หน่วยความจำหลัก

»»3.5 หน่วยแสดงผล

»»3.6 หน่วยความจำรอง

»»3.7 บทบาทของคอมพิวเตอร์

»»3.8 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

»แบบทดสอบหลังเรียน

»แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
»ผู้จัดทำ

ครูนงลักษณ์ เย็นสุข

บทเรียนที่ได้รับความสนใจมากสุด

ติดต่อครูนงลักษณ์

Name

Email *

Message *

ยอดเข้าชม