คอมพิวเตอร์มีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ประโยชน์ทางตรง คือ คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างเที่ยงตรงรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก

ประโยชน์ทางอ้อม คือ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่วยเพิ่มพูนความรู้และสามารถเรียนรู้ได้อย่างง่ายดาย รวมทั้งช่วยพัฒนาระบบงานในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านเทคนิคและเทคโนโลยีของระบบงานที่ทันสมัย ซึ่งจะส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถสรุปประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ได้ดังต่อไปนี้

           3.8.1 ช่วยสร้างงาน เช่น เอกสาร รายงาน รูปภาพ งานศิลปะ แบบจำลองโครงสร้าง เป็นต้น ซึ่งสามารถสร้างชิ้นงานได้ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก

          3.8.2 ช่วยสร้างความบันเทิง เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม เป็นต้น ช่วยทำให้ผ่อนคลายความเครียด อีกทั้งได้รับความสนุกสนานและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

          3.8.3 ช่วยติดต่อสื่อสาร  ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลกัน คอมพิวเตอร์สามารถรับส่งข้อมูลข่าวสารได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ช่วยทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก

          3.8.4 ช่วยสืบค้นข้อมูล  คอมพิวเตอร์เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดี สำหรับค้นคว้าหาความรู้ต่างๆทำให้ได้รับข้อมูลตามความต้องการ ซึ่งนับว่าช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะได้ข้อมูลที่หลากหลายและเป็นสากล

          3.8.5 ช่วยแก้ปัญหาทางด้านสังคมและประเทศ  คอมพิวเตอร์ช่วยวางแผนการทำงานประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นระบบ ทำการค้า นำเข้าและส่งออกสินค้าได้ ทำให้สังคมและประเทศมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง มีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสังคมให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วเมนู

หน้าหลัก
»คำแนะนำการใช้บทเรียน
»คำอธิบายรายวิชา
»แบบทดสอบก่อนเรียน
»แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 1 รู้จักกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

»จุดประสงค์การเรียนรู้
»แบบทดสอบก่อนเรียน

»»1.1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคืออะไร

»»1.2 ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

»»1.3 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

»แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 2 ข้อมูลและสารสนเทศ

»จุดประสงค์การเรียนรู้
»แบบทดสอบก่อนเรียน

»»2.1 ข้อมูลและสารสนเทศ

»»2.2 ประเภทของข้อมูล

»»2.3 วิธีการประมวลผลข้อมูล

»»2.4 การจัดการสารสนเทศ

»»2.5 ระดับของสารสนเทศ

»แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 3 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์

»จุดประสงค์การเรียนรู้
»แบบทดสอบก่อนเรียน
»»3.1 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

»»3.2 หน่วยรับข้อมูล

»»3.3 หน่วยประมวลผลกลาง

»»3.4 หน่วยความจำหลัก

»»3.5 หน่วยแสดงผล

»»3.6 หน่วยความจำรอง

»»3.7 บทบาทของคอมพิวเตอร์

»»3.8 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

»แบบทดสอบหลังเรียน

»แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
»ผู้จัดทำ

ครูนงลักษณ์ เย็นสุข

บทเรียนที่ได้รับความสนใจมากสุด

ติดต่อครูนงลักษณ์

Name

Email *

Message *

ยอดเข้าชม