คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราทุกคน ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน ต่างก็มีคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในระบบการทำงาน ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างงานต่างๆกล่าวได้ว่าคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทและเป็นส่วนสำคัญในด้านต่างๆดังต่อไปนี้

3.7.1 ด้านราชการ (government) 

          หน่วยงานราชการเป็นหน่วยงานที่นำคอมพิวเตอร์มาใช้งานในการบริการด้านต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานนั้น เช่น
กรมสรรพากร ได้วางระบบบนเว็บไซต์ สำหรับให้บริการคำนวณภาษี เสียภาษี และรายการต่างๆ
ที่ว่าการอำเภอ ใช้คอมพิวเตอร์จัดเก็บข้อมูลการแจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ หรือทำบัตรประชาชน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ใช้คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลสถิติสำมะโนประชากร หรือวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ เป็นต้น

รูปที่ 3.45 เว็บไซต์ของกรมสรรพากรที่ให้บริการเกี่ยวกับภาษี
ที่มา : https://moneyhub.in.th/wp-content/uploads/2016/01/tax1.jpg

3.7.2 ด้านงานธุรกิจ (business) 

          คอมพิวเตอร์ถูกนำมาใช้กับงานด้านธุรกิจ ทั้งการจัดทำเอกสาร นำเสนองาน โดยนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้กันทั่วไป เช่น Microsoft office มาใช้กันอย่างแพร่หลาย และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น ห้างสรรพสินค้าใช้คอมพิวเตอร์ในการทำระบบบัญชีสำเร็จรูป เพื่อทำรายการซื้อและขายสินค้า การตรวจสอบยอดคงเหลือของสินค้า ธุรกิจออนไลน์นำคอมพิวเตอร์มาใช้งานในรูปแบบของการซื้อและขายสินค้าผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต (e-commerce) การทำธุรกิจในการรับชำระเงินค่าเช่าซื้อสินค้าและค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ที่มีการออนไลน์ข้อมูลกับหน่วยงานหลักเพื่อทำการตัดยอดบัญชีโดยอัตโนมัติ

งานธนาคารที่บริการการฝากเงิน การถอนเงิน การโอนเงิน การกู้ยืมเงิน การคิดดอกเบี้ย รวมถึงการทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-banking) หรือการทำธุรกรรมต่างๆ โดยใช้โทรศัพท์มือถือผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ (m-banking) ที่มีความสามารถเท่าเทียมกับคอมพิวเตอร์แบบพกพา นอกจากนี้ยังสามารถชำระค่าบริการและค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการผ่อนชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิต การเติมเงินมือถือ การซื้อขายหุ้นเป็นต้น


รูปที่ 3.46 การทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่มา : http://eclaim3.emcsthai.com/eclaim/billpaymentweb/img/bbl-iBanking2.jpg

3.7.3 ด้านการคมนาคมขนส่ง(transportation) 

          การคมนาคมและการขนส่ง เช่น การเดินทางโดยเครื่องบิน เรือ รถไฟ รถไฟฟ้า และรถประจำทาง ได้มีการนำคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนสำคัญในการให้บริการแก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็น การสำรองที่นั่ง ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การออกบัตรโดยสารออนไลน์ การตรวจสอบเส้นทางและตารางเดินทาง มีส่วนช่วยในการบริหารจัดการ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย

นอกจากนี้คอมพิวเตอร์ยังถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมระบบการจราจร เพื่อช่วยจัดระเบียบเส้นทางการจราจรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และยังมีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างสถานการณ์จำลองการบินสำหรับนักบินฝึกหัด โดยจำลองการขับเครื่องบินเสมือนจริงช่วยประหยัดทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย รวมถึงเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักบินและผู้โดยสารได้อีกด้วย


รูปที่ 3.47 การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการคมนาคม การสำรองที่นั่ง
ที่มา :  
http://3.bp.blogspot.com/-MhYULLvh6rw/UkCmVUrh7FI/AAAAAAAARAU/4mjg5sqESrM/s1600/Screen+Shot+2556-09-24+at+2.24.48+AM.jpg

3.7.4 ด้านงานการศึกษา (education) 
          สถาบันการศึกษาในปัจจุบันนี้มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) โดยสื่อนี้จะนำรูปแบบของภาพ เสียง ตัวอักษร และเทคนิคการนำเสนอต่างๆที่น่าสนใจ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถทบทวนได้ตลอดเวลา และการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต(e-learning) สร้างบทเรียนออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลและไม่สะดวกเข้าชั้นเรียน สามารถเรียนรู้ผ่านระบบได้ด้วยตนเอง รวมถึงใช้ในการบริหารโรงเรียน เช่น งานทะเบียน งานวัดผลการเรียน การยืม และคืนหนังสือห้องสมุด เป็นต้น


รูปที่ 3.48 การเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ที่มา : https://home.kku.ac.th/acamed/moodle/editcourse01.JPG

3.7.5 ด้านงานวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (science and medical) 

          นักวิทยาศาสตร์และแพทย์ได้นำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการศึกษา คำนวณ ค้นคว้า วิจัย รวมทั้งจำลองสิ่งต่างๆในทางวิทยาศาสตร์ให้อยู่ใน
รูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น และสร้างผลงานทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ เช่น การจำลองรหัสพันธุกรรม การพยากรณ์อากาศ การสำรวจการขุดเจาะทรัพยากรธรณี การเตือนแผ่นดินไหว การทำแผนที่จากภาพถ่ายดาวเทียม การสำรวจอวกาศขององค์กรนาซา เป็นต้น

อีกทั้งยังมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานร่วมกับเครื่องมือและอุปกรณ์สมัยใหม่ในการวินิจฉัยโรคและตรวจสอบอาการของไข้ เช่น เครื่องตรวจวัดคลื่นหัวใจ เครื่องตรวจวัดคลื่นสมอง เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่สามารถสร้างภาพสามมิติของอวัยวะภายใน ช่วยให้แพทย์สามารถรักษาและวินิจฉัยโรคต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี่ยังใช้ระบบการเงิน สถิติ ข้อมูลของคนไข้ โดยโรงพยาบาลบางแห่งมีการเชื่อมโยงประวัติข้อมูลของคนไข้ เมื่อมาพบแพทย์อีกครั้งก็สามารถเรียกดูประวัติของคนไข้ว่าเคยแพ้ยาชนิดใด มีโรคประจำตัวหรือไม่ มีกรุ๊ปเลือดอะไร เพื่อให้แพทย์สามารถทราบข้อมูลเบื้องต้น เพื่อให้สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว


รูปที่ 3.49 เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สามารถสร้างภาพสามมิติของอวัยวะภายใน
ที่มา : http://www.seriruk.co.th/center/new-neuro/images/CT_%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%9B.jpg


3.7.6 ด้านงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม (engineering and architecture)

          วิศวกรและสถาปนิกนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบ เขียนแบบ หรือจำลองโครงสร้างของงานต่างๆ เช่น การออกแบบอาคารพาณิชย์ การสร้างเขื่อนเพื่อรองรับน้ำฝน การสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ เป็นต้น โดยคอมพิวเตอร์จะช่วยในการคำนวณที่ซับซ้อน และแสดงผลถึงประสิทธิภาพของงานที่ออกแบบ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การคำนวณที่ถูกต้องและรวดเร็ว เช่น การคำนวณวงโคจรของดาวเทียม เพื่อใช้ในการรับและส่งสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น

รูปที่ 3.50 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานด้านสถาปนิก
ที่มา : https://sites.google.com/a/saharaj.ac.th/kroowatcharapong/_/rsrc/1469075487115/hnwy-thi-1-rabb-khxmphiwtexr/1-2-bthbath-khxng-khxmphiwtexr/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E16%20%28Custom%29.png
3.7.7 งานอื่นๆ
          นอกจากที่กล่าวมาแล้ว คอมพิวเตอร์ยังมีบทบาทด้านอื่นๆ หลายด้าน เช่น งานละคร  
งานโฆษณา งานโรงแรม การนำเข้าสินค้า การส่งออกสินค้า การประชุมทางไกล การวิเคราะห์ตลาดหุ้น เป็นต้น โดยคอมพิวเตอร์จะช่วยออกแบบ ลงทะเบียน ตรวจสอบ บันทึก และเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว


รูปที่ 3.51 การประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย (Video Conference System)
ที่มา : https://www.paradisosolutions.com/blog/wp-content/uploads/2015/07/moole_webex_integration2.jpgเมนู

หน้าหลัก
»คำแนะนำการใช้บทเรียน
»คำอธิบายรายวิชา
»แบบทดสอบก่อนเรียน
»แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 1 รู้จักกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

»จุดประสงค์การเรียนรู้
»แบบทดสอบก่อนเรียน

»»1.1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคืออะไร

»»1.2 ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

»»1.3 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

»แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 2 ข้อมูลและสารสนเทศ

»จุดประสงค์การเรียนรู้
»แบบทดสอบก่อนเรียน

»»2.1 ข้อมูลและสารสนเทศ

»»2.2 ประเภทของข้อมูล

»»2.3 วิธีการประมวลผลข้อมูล

»»2.4 การจัดการสารสนเทศ

»»2.5 ระดับของสารสนเทศ

»แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 3 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์

»จุดประสงค์การเรียนรู้
»แบบทดสอบก่อนเรียน
»»3.1 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

»»3.2 หน่วยรับข้อมูล

»»3.3 หน่วยประมวลผลกลาง

»»3.4 หน่วยความจำหลัก

»»3.5 หน่วยแสดงผล

»»3.6 หน่วยความจำรอง

»»3.7 บทบาทของคอมพิวเตอร์

»»3.8 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

»แบบทดสอบหลังเรียน

»แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
»ผู้จัดทำ

ครูนงลักษณ์ เย็นสุข

บทเรียนที่ได้รับความสนใจมากสุด

ติดต่อครูนงลักษณ์

Name

Email *

Message *

ยอดเข้าชม