หน่วยความจำรอง (secondary storage) เป็นหน่วยเก็บข้อมูลถาวรที่ผู้ใช้สามารถย้ายข้อมูลและคำสั่งที่อยู่ในหน่วยความจำแรมขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานมาจัดเก็บไว้ได้ด้วยคำสั่งบันทึกของโปรแกรมประยุกต์  ทำให้ผู้ใช้สามารถเรียกข้อมูลและคำสั่งมาใช้ในภายหลัง ซึ่งหน่วยความจำรองมีความจุข้อมูลมากกว่าหน่วยความจำหลักและมีราคาถูกกว่า แต่เข้าถึงข้อมูลได้ช้ากว่าหน่วยความจำแรม อุปกรณ์หน่วยความจำรองที่นิยมใช้ปัจจุบัน มีดังนี้

3.6.1 ฮาร์ดดิสก์

          ฮาร์ดดิสก์ (hard disk) เป็นอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลได้มาก สามารถเก็บได้อย่างถาวร โดยไม่ต้องมีไฟฟ้ามาหล่อเลี้ยงตลอดเวลา เมื่อปิดเครื่องข้อมูลก็จะไม่สูญหาย จึงถูกจัดเป็นอุปกรณ์ ที่ใช้ในการเก็บระบบปฏิบัติการ โปรแกรม และข้อมูลต่างๆ ฮาร์ดดิสก์มีหน่วยความจุตั้งแต่เป็นไบต์ เมกะไบต์ จนถึงจิกะไบต์ หากเครื่องคอมพิวเตอร์มีความจุของฮาร์ดดิสก์มากก็จะเก็บข้อมูลได้มาก

          ฮาร์ดดิสก์ทำมาจากแผ่นจานแม่เหล็ก (platter) วางซ้อนกันหลายๆ แผ่น โดยที่ทุกแทรก (track)และเซกเตอร์ (sector) ที่มีตำแหน่งตรงกันของฮาร์ดดิสก์ในชุดหนึ่งจะเรียกว่า ไซลินเดอร์ (cylinder) แผ่นจานแม่เหล็กของฮาร์ดดิสก์นั้นหมุนเร็วมาก โดยที่หัวอ่านและบันทึกจะไม่ไปสัมผัสกับผิวของแผ่นจานแม่เหล็ก ดังนั้นหากหัวอ่านและบันทึกมีฝุ่นสะสมอยู่มาก หัวอ่านและบันทึกจะไปสัมผัสกับผิวของแผ่นจานแม่เหล็ก ซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการเรียกใช้ข้อมูลหรือเกิดความเสียหายได้

รูปที่ 3.37 ฮาร์ดดิสก์
ที่มา :  http://www.riverplus-ipc.com/uploads/8/7/0/9/8709997/9049598.jpg?498การเลือกซื้อฮาร์ดดิสก์

           1. ควรเลือกฮาร์ดดิสก์ที่มีความจุและความเร็วเหมาะสมกับลักษณะงานที่ใช้ ดังนี้

ลักษณะการใช้งาน
ความจุ/ความเร็ว
พิมพ์เอกสาร ดูหนัง ฟังเพลง และเล่นอินเทอร์เน็ต
   0-10 GB/5,400 RPM
กราฟิก ตกแต่งภาพความละเอียดสูง
   200-250 GB/7,200 RPM
สร้างมัลติมีเดีย ตัดต่อเสียง และวิดีโอ
   320 GB ขึ้นไป/10,000 RPM

RPM (Revolutions per minute) คือ จำนวนรอบต่อนาที ซึ่งเป็นหน่วยวัดอัตราการหมุนของจานดิสก์ที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์ ซึ่งความเร็วรอบสูงขึ้น อัตราการถ่ายโอนข้อมูลก็จะเร็วยิ่งขึ้น

2. ควรเลือกฮาร์ดดิสก์ที่มีการรับประกัน

การดูแลรักษาฮาร์ดดิสก์

          1.ควรสแกนหาไวรัสเป็นประจำทุกสัปดาห์ หรือติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัสประจำเครื่องคอมพิวเตอร์และปรับปรุงโปรแกรมสแกนไวรัสอยู่เสมอ
          2.ควรลบไฟล์ขยะเป็นประจำทุกวันหรือทุกสัปดาห์ โดยการเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ของวินโดวส์ ได้แก่ Disk Cleanup
          3.ควรสแกนดิสก์หาพื้นที่เก็บข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ที่บกพร่อง ซึ่งมักเกิดจากการปิดเครื่องโดยไม่ได้ shut down หรือไฟดับกะทันหัน  ซึ่งทำได้โดยการเรียกใช้โปรแกรม Check Disk
          4.ควรจัดเรียงข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ให้เป็นระเบียบ เพื่อเพิ่มเนื้อที่เก็บข้อมูลในฮาร์ดดิสก์และเข้าถึงข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ได้รวดเร็วขึ้น โดยการเรียกใช้โปรแกรมยูทิลิที้ของวินโดวส์ได้แก่  Disk Defragmenter ซึ่งควรทำอย่างน้อยเดือนละครั้ง

3.6.2 ออปติคัลดิสก์

          ออปติคัลดิสก์ (optical disk) คือ หน่วยความจำรองที่ใช้เทคโนโลยีแสงเลเซอร์ในการบันทึกข้อมูลต่างๆ ทำให้สามารถเก็บข้อมูลได้จำนวนมากกว่า ฮาร์ดดิสก์ธรรมดา ออปติคัลดิสก์ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน มีดังนี้

          1. ซีดีรอม (CD-ROM : Compact Disk-Read-Only Memory) เป็นหน่วยความจำรองที่บันทึกได้เพียงครั้งเดียว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลเหล่านั้นได้ รวมทั้งไม่สามารถบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้ ซีดีรอมไดร์ฟรุ่นแรกสุดนั้นมีความเร็วในการอ่านข้อมูลที่ 150 กิโลไบต์ต่อวินาทีเรียกว่า มีความเร็ว  1 เท่าหรือ 1 x ซึ่งซีดีรอมไดร์ รุ่นหลังๆจะอ้างอิงความเร็วในการอ่านข้อมูลจากรุ่นแรกเป็นหลัก เช่น ความเร็ว 52 เท่า (52x) เป็นต้น
รูปที่ 3.38 ซีดีรอม
ที่มา : http://1.bp.blogspot.com/_aTAVJ9zaJ8/SjF7LwcCSnI/AAAAAAAAAEY/XQf4wnEAK_g/s320/CD_Rom_Driver.jpg           2. ซีดีอาร์ (CD-R : Compack Disk Recordable) เป็นหน่วยความจำรองที่เขียนข้อมูลลงแผ่นแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลเหล่านั้นได้ แต่ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลลงแผ่นเดิมได้จนกระทั่งแผ่นเต็ม
รูปที่ 3.39 ซีดีอาร์
ที่มา : http://img.tarad.com/shop/c/cbtoolkit/img-lib/spd_20100120211137_b.jpg          3.ซีดีอาร์ดับบลิว (CD-RW : Compact Disk Rewrite) หน่วยความจำที่สามารถเขียนข้อมูลลงแผ่น และสามารถเขียนข้อมูลใหม่ทับลงในแผ่นเดิม หรือผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเนื้อหาต่างๆ ภายในแผ่นซีดีอาร์ดับบลิวได้คล้ายแผ่นฟลอบปี้ดิสก์
รูปที่ 3.40 ซีดีอาร์ดับบลิว
ที่มา : https://compustore.mx/wp-content/uploads/2017/06/cd-rw-sony-25pzs-02.jpg4.ดีวีดี (DVD : Digital Video disk) เป็นเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความนิยมแทนแผ่นซีดี เนื่องจากมีการนำเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลมาใช้มากขึ้น ซึ่งดีวีดีหนึ่งแผ่น สามารถเก็บข้อมูลได้ตั้งแต่ 4.7 กิกะไบต์ถึง 17 กิกะไบต์ นิยมใช้บันทึกภาพยนตร์ หลังจากที่บันทึกข้อมูลลงแผ่นดีวีดีแล้ว ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดีวีดีมี 3 ชนิด ได้แก่ 

1. ดีวีดีรอม (DVD-ROM) ส่วนมากใช้ในการเก็บภาพยนตร์ที่มีความยาวเกินกว่าสองชั่วโมง มีความจุสูงสุดประมาณ 17 กิกะไบต์

รูปที่ 3.41 ดีวีดีรอม
ที่มา : https://c.76.my/Malaysia/ide-cd-rw-dvd-rom-drive-ecom4u-1606-12-ecom4u@4.jpg

  2. ดีวีดี-อาร์ (DVD-R) ใช้ในการเก็บข้อมูลที่มีปริมาณมาก และมีราคาสูงกว่าดีวีดีรอม ดีวีดี-อาร์ มีทั้งแบบเขียนข้อมูลได้ด้านเดียวและสองด้าน โดยมีความจุด้านละ 4.7 กิกะไบต์ หรือ 120 นาที
รูปที่ 3.42 ดีวีดี-อาร์
ที่มา : https://i.ebayimg.com/images/g/sP8AAOSwZVlXis-L/s-l300.jpg
          3. ดีวีดี-อาร์ดับบลิว (DVD-RW) เป็นเทคโนโลยีแบบแสง มีเครื่องอ่านดีวีดีแรมที่ให้ผู้ใช้บันทึก ลบ และบันทึกข้อมูลซ้ำลงบนแผ่นเดิมได้ โดยมีความจุเช่นเดียวกับดีวีดี-อาร์
รูปที่ 3.42 ดีวีดี-อาร์ดับบลิว
ที่มา : https://i.ebayimg.com/images/g/7zUAAOSwNuxXbw4x/s-l300.jpg
รูปที่ 3.43  บลูเรย์ดิสก์ นิยมใช้ในการบันทึกภาพยนตร์
ที่มา : http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/1/23/10/358949/4b5a741a_0803a4f6_blu-ray_200gb.pngการเลือกซื้อออปติคัลดิสก์

          1.ควรซื้อแผ่นที่ใส่ในหลอดแผ่นซีดีแบบ 50 แผ่น ไม่ควรซื้อแบบใส่ซองพลาสติกแบบซ้อนกันขยาย เนื่องจากอาจเกิดรอยขีดข่วนบนแผ่นได้
          2.ควรเลือกสีเคลือบด้านบนที่เป็นมันวาว เพราะจะไม่สึกกร่อนง่าย

การดูแลรักษาออปติคัลดิสก์

          1. เก็บแผ่นไว้ในกล่องหรือซองที่มิดชิดเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและรอยขีดข่วน
          2. ควรเช็ดทำความสะอาดแผ่นก่อนใช้
          3. ควรตรวจเช็คแผ่นซีดีนั้นว่ายังสามารถอ่านได้อยู่เสมอ และประมาณ 2 ปี ควรนำแผ่นข้อมูลสำคัญมาบันทึกใหม่

3.6.3 อุปกรณ์หน่วยความจำแบบแฟลช

          อุปกรณ์หน่วยความจำแบบแฟลช (flash memory device) แฟลชไดร์ฟ (flash drive)  ธัมไดรฟ์ 
(thumb drive) หรือแฮนดีไดรฟ์ (handy drive) เป็นหน่วยความจำประเภทรอมที่เรียกว่า อีอีพร็อม 
(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory : EEPROM)  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่สามารถเก็บข้อมูลได้เหมือนฮาร์ดดิสก์ คือ สามารถเขียนและลบข้อมูลได้ตามความต้องการ และเก็บข้อมูลได้แม้ไม่ได้ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำชนิดนี้มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พกพาได้สะดวก
ไมโครเอสดีการ์ด

เอสดีการ์ด


แฟลชไดรฟ์


รูปที่ 3.44 หน่วยความจำแบบแฟลช
ที่มา : https://th-live-03.slatic.net/p/2/kingston-micro-sd-card-class-4-16gb-with-adapter-1450763926-18016-1-catalog_233.jpg
ที่มา : http://i.ebayimg.com/00/$(KGrHqJHJFEFEkoR+lJ,BRgKzDqDgg~~_32.JPG
ที่มา : http://syda-industrial.com/bigpic/6/26/20091005171320.jpg

การเลือกซื้ออุปกรณ์หน่วยความจำแบบแฟลช

          1.ควรเลือกที่มีความแข็งแรงขนาดไม่ใหญ่เกินไป และฝาปิดควรให้เชื่อมต่อกับตัวหน่วยความจำ เพื่อไม่ให้สูญหายง่าย
          2. ควรเลือกขนาดความจุและราคาที่เหมาะสม
          3. ควรเลือกที่มีการรับประกัน

การดูแลรักษาอุปกรณ์หน่วยความจำแบบแฟลช

          เมื่อเลิกใช้หน่วยความจำแบบแฟลชที่ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องยกเลิกการเชื่อมต่อ โดยคลิกขวาที่การเชื่อมต่อด้านขวามือของทาส์กบาร์ คลิก Safe To Remove Hardware จากนั้นคลิก Stop และ Close ที่หน้าจอ ไม่ควรดึงออกจากการต่อเชื่อมเลยทันที
เมนู

หน้าหลัก
»คำแนะนำการใช้บทเรียน
»คำอธิบายรายวิชา
»แบบทดสอบก่อนเรียน
»แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 1 รู้จักกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

»จุดประสงค์การเรียนรู้
»แบบทดสอบก่อนเรียน

»»1.1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคืออะไร

»»1.2 ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

»»1.3 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

»แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 2 ข้อมูลและสารสนเทศ

»จุดประสงค์การเรียนรู้
»แบบทดสอบก่อนเรียน

»»2.1 ข้อมูลและสารสนเทศ

»»2.2 ประเภทของข้อมูล

»»2.3 วิธีการประมวลผลข้อมูล

»»2.4 การจัดการสารสนเทศ

»»2.5 ระดับของสารสนเทศ

»แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 3 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์

»จุดประสงค์การเรียนรู้
»แบบทดสอบก่อนเรียน
»»3.1 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

»»3.2 หน่วยรับข้อมูล

»»3.3 หน่วยประมวลผลกลาง

»»3.4 หน่วยความจำหลัก

»»3.5 หน่วยแสดงผล

»»3.6 หน่วยความจำรอง

»»3.7 บทบาทของคอมพิวเตอร์

»»3.8 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

»แบบทดสอบหลังเรียน

»แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
»ผู้จัดทำ

ครูนงลักษณ์ เย็นสุข

บทเรียนที่ได้รับความสนใจมากสุด

ติดต่อครูนงลักษณ์

Name

Email *

Message *

ยอดเข้าชม