หน่วยความจำหลัก (main memory) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและคำสั่งที่อยู่ระหว่างการประมวลผลของคอมพิวเตอร์หรือในขณะที่เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งาน บางครั้งอาจเรียกว่าหน่วยเก็บข้อมูลหลัก (primary storage)
          หน่วยความจำหลักจะทำงานควบคู่ไปกับซีพียูและช่วยให้การทำงานของซีพียูมีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยวงรอบการทำงานของซีพียูนั้นทำงานเร็วมาก หากไม่มีที่เก็บหรือพักข้อมูลและความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลที่มีขนาดเพียงพอ จะทำให้การประมวลผลช้าลง หน่วยความจำหลักแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

3.4.1  หน่วยความจำแรม
          หน่วยความจำแรม (Random Access Memory  : RAM) เป็นหน่วยความจำที่จัดเก็บข้อมูลในขณะที่ซีพียูกำลังประมวลผล หรือเมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้นหน่วยความจำประเภทนี้  ต้องอาศัยกระแสไฟฟ้าในการทำงานเพื่อไม่ให้ข้อมูลสูญหาย หรืออาจเรียกว่า หน่วยความจำแบบลบเลือนได้ (volatile memory)  ซึ่งหากเกิดไฟฟ้าดับ ข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำจะหายไป

       แรมจะเก็บข้อมูลและคำสั่งหรือโปรแกรมในระหว่างการทำงานของซีพียู โดยซีพียูสามารถเข้าถึงข้อมูลและคำสั่งในแรมอย่างรวดเร็ว ซึ่งหากผู้ใช้ต้องการใช้ข้อมูลภายหลังผู้ใช้ต้องย้ายข้อมูลจากแรมไปเก็บไว้ที่หน่วยความจำรอง ซึ่งอาจเป็น ฮาร์ดดิสก์ ออปติคัลดิสก์ หรือหน่วยความจำแบบแฟลช โดยการใช้คำสั่งบันทึก (save) จากโปรแกรมที่ใช้งาน

        แรมที่มีขนาดหน่วยความจำที่ใหญ่มากจะทำงานได้เร็วขึ้น การวัดขนาดของหน่วยความจำของแรม นิยมวัดโดยใช้หน่วยเป็นไบต์ (Byte) โดยเปรียบเทียบกับขนาดของตัวอักษร ดังนี้

       1  Byte  (ไบต์)                 =                        1   ตัวอักษร
       1  KB     (กิโลไบต์)            =                  1,024   ตัวอักษร  ประมาณ   1  พันตัวอักษร
       1  MB    (เมกกะไบต์)         =            1,048,576   ตัวอักษร  ประมาณ   1  ล้านตัวอักษร
       1  GB     (กิกะไบต์)           =      1,073,741,824    ตัวอักษร  ประมาณ   1  พันล้านตัวอักษร
รูปที่ 3.26 แรม
ที่มา : http://www.pngpix.com/wp-content/uploads/2016/04/RAM-PNG-Image4.png


การเลือกซื้อหน่วยความจำแรม

          1. ควรเลือกแรมที่มีมาตรฐานในการผลิต ปัจจุบันแรมจะมีเทคโนโลยี 2 ชนิด ที่นิยมใช้ คือ หน่วยความจำแบบ DDR หรือ Double Data Rate (DDR-SDRAR, DDR-SDRAM) เป็นหน่วยความจำที่มีบทบาทสำคัญบนการ์ดแสดงผล 3 มิติ และหน่วยความจำแบบ Rambus หรือ RDRAM หรือ Rambus DRA เป็นหน่วยความจำที่มีความสามารถในการขนถ่ายข้อมูลสูง
          2. ควรเลือกขนาดของแรมที่เหมาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์และการใช้งาน สำหรับเครื่องทั่วไปควรเลือกขนาด                 1-2 GB แต่สำหรับเครื่องที่ทำงานด้านมัลติมีเดีย เกม  และกราฟิก ระดับสูงควรใช้แรมขนาด 4 GB ขึ้นไป
          3. ควรเลือกแรมที่มีความเร็วในการทำงานที่รองรับกับซีพียูที่เราใช้งาน
          4. ควรเลือกแรมที่มีการรับประกัน

การดูแลรักษาหน่วยความจำแรม
          1. ควรถอดหน่วยความจำแรมออกมาทำความสะอาด โดยการปัดฝุ่นด้วยแปรงที่มีขนนุ่มๆ และหลังจากนั้นนำยางลบสีขาวถูตรงขาของแรมทั้งสองข้างเพื่อลบคราบต่างๆที่ติดอยู่
          2. ระวังอย่าให้แรมตกหล่นหรือเปียกน้ำ เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายได้

3.4.2  หน่วยความจำรอม
หน่วยความจำรอม (Read Only Memory : ROM) เป็นหน่วยความจำที่บริษัทผู้ผลิตได้ติดตั้งชุดคำสั่งสำหรับใช้ในการเริ่มต้นการทำงานหรือชุดคำสั่งที่สำคัญๆ ของระบบคอมพิวเตอร์โดยรอมมีคุณสมบัติในการเก็บข้อมูลไว้ตลอดโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลี้ยง (non volatile) นั่นคือ เมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไปแล้ว และเปิดเครื่องใหม่ข้อมูลในรอมก็จะไม่สูญหาย แต่ผู้ใช้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมชุดคำสั่งลงในรอมได้

รูปที่ 3.27 รอม
ที่มา : https://sites.google.com/a/pkru.ac.th/kru-cher/_/rsrc/1453905469526/rxm/eprom.png
เมนู

หน้าหลัก
»คำแนะนำการใช้บทเรียน
»คำอธิบายรายวิชา
»แบบทดสอบก่อนเรียน
»แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 1 รู้จักกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

»จุดประสงค์การเรียนรู้
»แบบทดสอบก่อนเรียน

»»1.1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคืออะไร

»»1.2 ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

»»1.3 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

»แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 2 ข้อมูลและสารสนเทศ

»จุดประสงค์การเรียนรู้
»แบบทดสอบก่อนเรียน

»»2.1 ข้อมูลและสารสนเทศ

»»2.2 ประเภทของข้อมูล

»»2.3 วิธีการประมวลผลข้อมูล

»»2.4 การจัดการสารสนเทศ

»»2.5 ระดับของสารสนเทศ

»แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 3 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์

»จุดประสงค์การเรียนรู้
»แบบทดสอบก่อนเรียน
»»3.1 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

»»3.2 หน่วยรับข้อมูล

»»3.3 หน่วยประมวลผลกลาง

»»3.4 หน่วยความจำหลัก

»»3.5 หน่วยแสดงผล

»»3.6 หน่วยความจำรอง

»»3.7 บทบาทของคอมพิวเตอร์

»»3.8 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

»แบบทดสอบหลังเรียน

»แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
»ผู้จัดทำ

ครูนงลักษณ์ เย็นสุข

บทเรียนที่ได้รับความสนใจมากสุด

ติดต่อครูนงลักษณ์

Name

Email *

Message *

ยอดเข้าชม