หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ซีพียู (CPU) เป็นอุปกรณ์หลักในการประมวลผลต่างๆ เช่น การคำนวณ การเปรียบเทียบ การเรียงลำดับ การจัดกลุ่ม การจัดทำรายงาน เป็นต้น หน่วยประมวลผลกลางจึงเปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์ที่สามารถคิดวิเคราะห์เพื่อหาผลลัพธ์หรือสารสนเทศที่ต้องการได้  ซีพียูของเครื่องคอมพิวเตอร์ในระดับพีซีจะถูกบรรจุในชิปที่เรียกว่า ไมโครโพรเซสเซอร์

           ซีพียูทำหน้าที่ควบคุมการทำงานและประมวลผลข้อมูล ที่ได้รับจากอุปกรณ์รับข้อมูล (input device) ตามคำสั่งต่างๆ ในโปรแกรมที่เตรียมไว้และส่งต่อไปยังอุปกรณ์แสดงผล (output device) เพื่อให้สามารถเก็บหรืออ่านผลลัพธ์ได้ ถ้าซีพียูยิ่งมีความเร็วมาก จะยิ่งประมวลผลได้เร็วขึ้นความเร็วของซีพียูจะถูกควบคุมโดยสัญญาณนาฬิกา (system clock) ซึ่งเป็นตัวให้จังหวะการทำงาน เหมือนกับจังหวะของการเล่นดนตรี หน่วยวัดความเร็วของสัญญาณนาฬิกาดังกล่าวเรียกว่า เฮิร์ตซ์ (Hertz : Hz) ซึ่งเทียบเท่ากับ 1 ครั้งต่อวินาที  โดยปกติแล้วซีพียูจะมีการทำงานที่เร็วมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของซีพียู
รูปที่ 3.25 ไมโครโพรเซสเซอร์ที่มีซีพียูบรรจุอยู่
ที่มา  : https://notebookspec.com/web/wp-content/uploads/2015/05/Screenshot-211.png


การเลือกซื้อหน่วยประมวลผลกลาง

     1. ควรเลือกความเร็วของซีพียูที่เหมาะสมกับงานต่างๆดังนี้

ลักษณะการใช้งาน
ความเร็วของซีพียู
พิมพ์เอกสาร ดูหนัง ฟังเพลง และเล่นอินเทอร์เน็ต
 700 - 1,300 MHz
กราฟิก ตกแต่งภาพความละเอียดสูง
 1.3 – 2.0 GHz
สร้างมัลติมีเดีย ตัดต่อเสียง และวิดีโอ
 2.0 GHz ขึ้นไป

2. ควรเลือกซีพียูที่มีการรับประกัน

การดูแลรักษาหน่วยประมวลผลกลาง
1. ไม่ควรวางซีพียูไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
2. ไม่ควรวางอาหารและเครื่องดื่มไว้ใกล้เครื่องคอมพิวเตอร์
เมนู

หน้าหลัก
»คำแนะนำการใช้บทเรียน
»คำอธิบายรายวิชา
»แบบทดสอบก่อนเรียน
»แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 1 รู้จักกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

»จุดประสงค์การเรียนรู้
»แบบทดสอบก่อนเรียน

»»1.1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคืออะไร

»»1.2 ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

»»1.3 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

»แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 2 ข้อมูลและสารสนเทศ

»จุดประสงค์การเรียนรู้
»แบบทดสอบก่อนเรียน

»»2.1 ข้อมูลและสารสนเทศ

»»2.2 ประเภทของข้อมูล

»»2.3 วิธีการประมวลผลข้อมูล

»»2.4 การจัดการสารสนเทศ

»»2.5 ระดับของสารสนเทศ

»แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 3 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์

»จุดประสงค์การเรียนรู้
»แบบทดสอบก่อนเรียน
»»3.1 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

»»3.2 หน่วยรับข้อมูล

»»3.3 หน่วยประมวลผลกลาง

»»3.4 หน่วยความจำหลัก

»»3.5 หน่วยแสดงผล

»»3.6 หน่วยความจำรอง

»»3.7 บทบาทของคอมพิวเตอร์

»»3.8 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

»แบบทดสอบหลังเรียน

»แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
»ผู้จัดทำ

ครูนงลักษณ์ เย็นสุข

บทเรียนที่ได้รับความสนใจมากสุด

ติดต่อครูนงลักษณ์

Name

Email *

Message *

ยอดเข้าชม