ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์  เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานทำให้มนุษย์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น การสร้างที่พักอาศัยที่มีคุณภาพมาตรฐาน  การผลิตสินค้าและการให้บริการต่างๆ  ที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้มากขึ้น  เทคโนโลยีทำให้สามารถผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมากและมีราคาถูกลง และช่วยให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว ประชากรในโลกสามารถติดต่อสื่อสารและรับฟังข่าวสารจากทั่วมุมโลกได้ตลอดเวลา

เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์


เทคโนโลยีด้านการสื่อสารเทคโนโลยี (Technology)

         เทคโนโลยี หมายถึง การนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์วิธีการ หรือกระบวนการ เพื่อช่วยให้การทำงานหรือแก้ปัญหาต่างๆ

         เทคโนโลยีเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพราะการนำวัตถุดิบมาผ่านการดำเนินการจนได้วัตถุสำเร็จรูป สินค้าเหล่านี้จะมีมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบนั้นมากประเทศที่มีเทคโนโลยี มักจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เทคโนโลยีจึงเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ทุกประเทศจึงให้ความสำคัญของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยงานด้านต่างๆ

สารสนเทศ (information)

         สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
มนุษย์แต่ละคนตั้งแต่เกิดมาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ เป็นจำนวนมาก เช่น เรียนรู้สภาพสังคมความเป็นอยู่ กฎเกณฑ์
และวิชาการ ลองจินตนาการดูภายในสมองของมนุษย์เก็บข้อมูลอะไรบ้าง เราคงตอบไม่ได้ แต่สามารถเรียกเอาข้อมูลมาใช้ได้ ข้อมูลที่เก็บไว้ในสมองเป็นสิ่งที่สะสมกันมาเป็นเวลานาน ความรอบรู้ของแต่ละคน จึงขึ้นอยู่กับการประมวลผลและการเรียกใช้ข้อมูลนั้น ดังนั้นจะเห็นได้ชัดเจนว่า ความรู้เกิดจากข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทุกวันนี้มีข้อมูลอยู่รอบตัวเรามาก ข้อมูลเหล่านี้มาจากสื่อ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต หรือแม้แต่การสื่อสารระหว่างบุคคล สารสนเทศทำให้เกิดความรู้ เช่น การเก็บข้อมูลสภาพน้ำฝนแล้วนำมาประมวลผลสรุปรายงานเป็นสารสนเทศ ซึ่งบอกได้ว่าแต่ละเดือนมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยเท่าไหร่ โดยสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ เพื่อเลือกปลูกพืชในเวลาที่เหมาะสม
          ถึงแม้ในสมองมนุษย์จะสามารถเก็บข้อมูลไว้จำนวนมาก แต่ก็มีข้อจำกัดในการจัดเก็บ การเรียกใช้ การประมวลผล และการคิดคำนวณ ดังนั้น จึงมีการสร้างเครื่องจักรเพื่อจัดการสารสนเทศ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเก็บข้อมูลจำนวนมากไว้ในหน่วยความจำได้ สามารถคำนวณและค้นหาข้อมูลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถส่งข้อมูลไปได้ไกลและรวดเร็วมาก
          คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ ทำให้เกิดงานบริการที่อำนวยความสะดวกต่างๆในชีวิตประจำวัน เช่น การฝาก-ถอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็ม (Automatic Teller Machine : ATM)  การจองตั๋วภาพยนตร์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ การลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนและการเรียนผ่านระบบเครือข่าย


รูปที่ 1.1 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่มา: http://www.plaza24hour.com/userdata/8570/8570_1616030312120404030337370303.jpg


รูปที่ 1.2 การฝาก-ถอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็ม
ที่มา :  https://jaojook.files.wordpress.com/2010/09/atm.jpg

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT)

             เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้ในจัดการสารสนเทศ  เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การนำเข้าข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล และการแสดงผล เทคโนโลยีสารสนเทศยังรวมถึงเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดระบบให้บริการ การใช้ และการดูแลรักษาข้อมูลด้วย
             เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการจัดการสารสนเทศมักมีเทคโนโลยีสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้องร่วมด้วยเสมอ เราจึงเรียกรวมกันว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที (Information and Communication Technology: ICT)เมนู

หน้าหลัก
»คำแนะนำการใช้บทเรียน
»คำอธิบายรายวิชา
»แบบทดสอบก่อนเรียน
»แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 1 รู้จักกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

»จุดประสงค์การเรียนรู้
»แบบทดสอบก่อนเรียน

»»1.1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคืออะไร

»»1.2 ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

»»1.3 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

»แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 2 ข้อมูลและสารสนเทศ

»จุดประสงค์การเรียนรู้
»แบบทดสอบก่อนเรียน

»»2.1 ข้อมูลและสารสนเทศ

»»2.2 ประเภทของข้อมูล

»»2.3 วิธีการประมวลผลข้อมูล

»»2.4 การจัดการสารสนเทศ

»»2.5 ระดับของสารสนเทศ

»แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 3 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์

»จุดประสงค์การเรียนรู้
»แบบทดสอบก่อนเรียน
»»3.1 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

»»3.2 หน่วยรับข้อมูล

»»3.3 หน่วยประมวลผลกลาง

»»3.4 หน่วยความจำหลัก

»»3.5 หน่วยแสดงผล

»»3.6 หน่วยความจำรอง

»»3.7 บทบาทของคอมพิวเตอร์

»»3.8 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

»แบบทดสอบหลังเรียน

»แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
»ผู้จัดทำ

ครูนงลักษณ์ เย็นสุข

บทเรียนที่ได้รับความสนใจมากสุด

ติดต่อครูนงลักษณ์

Name

Email *

Message *

ยอดเข้าชม